Reconeixement

Carta de compromís

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

El centre IES de Sta. Coloma de Farners es compromet ha realitzar un servei d’assessorament i
reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del
Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre :

  • Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  • El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional.
  • Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  • Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  • La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  • El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  • El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.

2. Desplegar, almenys, un procés anual d’informació d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

3. Prestar, almenys, un servei d’assessorament anual, per a cadascuna de les famílies professionals i un servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.

4. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol·licitud.

5. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.

6. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.

7. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costarà l’itinerari formatiu per assolir l’objectiu professional desitjat i les recomanacions per dur-lo a terme.

8. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.

9. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, 7 dies desprès de finalitzar el procés.

10. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.

11. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, les quals tindran resposta en un termini no superior a 7 dies