Institut de Santa Coloma de Farners

Erasmus - Serveis

Declaració De La Política Erasmus (Estratègia Global)

Hem demanat la Carta Erasmus perquè estem fermament covençuts que tant la mobilitat com la participació en projectes de cooperació, tant a nivell europeu com internacional, poden aportar més qualitat a l´experiència professional de l´alumnat i del professorat, així com als nostres estudis, i per extensió a tota la nostra comunitat educativa.
Ens ho corroboren les diferents experiències que hem dut a terme fins el moment: pràctiques en empreses dels alumnes de Grau Superior d´Educació Infantil (curs 2012-2013 a la població d´Elna, a Catalunya Nord), els intercanvis d´alumnes de Formació Professional de Grau Mitjà amb la ciutat de Samatan (França), així com els intercanvis entre pofessors amb instituts d´altres comunitats autònomes de l´estat espanyol dutes a terme dins el context del projecte SIOP (Servei Integral d´Orientació Professional).
La gran aportació d´aquestes experiències a la nostra institució i a tota la comunitat educativa, ens ha dut a desitjar ampliar les nostres perspectives en el marc del nou programa “ Erasmus for higher Education”.
També creiem que aquesta edició d´ “Erasmus per a tots” pot fer possible la participació de persones, que per diferents motius, podrien córrer el perill de restar excloses d´aquest tipus d´experiències formatives, facilitant la compensació de desigualtats i garantint d´aquesta manera l´accés per a tots a les oportunitats.
Procediment:
a) L´elecció dels nostres partenaires es realitzarà a partir dels coneixements i les experiències que ens poguem proporcionar mútuament, en un sentit ampli. Tindrem en compte, a més, la seva disponibilitat i les seves expectatives envers nosaltres.
Com hem fet fins ara, continuarem assistint a algunes de les jornades que es proposen per a trobar centres amb qui col.laborar, i continuarem fent una prospecció d´empreses que puguin resultar d´interés per a completar el nostre projecte educatiu. Volem consolidar i ampliar els contactes que ja hem iniciat, en la mesura que esdevingui adequat i convenient.
b) Per començar, estem interessats en contactar amb empreses i institucions de de França. Ara bé, no volem limitar-nos a aquesta zona geogràfica i ens agradaria deixar les portes obertes a altres col·laboracions que poguessin
sorgir tant a països de dins com de fora de la Unió Europea amb la finalitat d´establir vincles d´interacció.
c) Els objectius generals que ens plantegem, talment com hem assenyalat a la introducció, giren al voltant de la modernització i la internacionalització dels estudis superiors a la nostra institució a partir de les accions de mobilitat tant per a estudiants com per a professors dins un marc de cooperació i participació que ens pugui enriquir mútuament i faci més atractiva la Formació Professional, sempre dins el context del principi d´igualtat d´oportunitats.
De manera més específica ens plantejaríem:
.Augmentar els nivells de qualificació tant pels alumnes com per els professors, (i per què no, també possibles investigadors).
.Millorar la qualitat i el prestigi dels Cicles Formatius de Grau Superior.
.Millorar la qualitat dels estudis gràcies a la mobilitat i a la cooperació transnacional.
.Establir vincles entre els ensenyaments superiors, la investigació i les empreses, amb la finalitat d´aconseguir l´excel.lència i el desenvolupament de la nostra comunitat.
.Millorar la nostra organització i el nostre finançament.
Amb la finalitat d´aconseguir-ho estem disposats a:
.Dissenyar projectes de mobilitat pels alumnes i el personal.
.Buscar intercanvis estratègics establint llaços de cooperació tant amb països veins com amb d’altres de més allunyats.
.Buscar els recursos, en sentit ampli, que ens permetin dur a terme aquests projectes amb èxit.
.Realitzar un seguiment i una avaluació periòdica del procés, amb la finalitat d´introduir les mesures correctores oportunes, si aquestes esdevenen necessàries.
.Respectar plenament tots i cada un dels principis establerts en el programa.
Els projectes de mobilitat, en qualsevol de les seves modalitats, estaran destinats principalment als alumnes matriculats en els Cicles Formatius de
Grau Superior (Short cours), però també al seu professorat, i si les bases ho permeten, fer-ho extensiu a la resta del personal del Centre.
Estratègies de la nostra institució per a l’ organització i l´execució dels projectes de cooperació (de dins i de fora de la U.E.):
La nostra previsió institucional en relació a la participació en projectes de cooperació amb altres institucions estrangeres està subordinada a la definició final del Programa Erasmus i del Departament d´Educació de la nostra Comunitat Autònoma.
El nostre interés se centra especialment a establir col·laboracions de pràctiques de l´alumnat (FPCT) amb empreses de l’ estranger, amb institucions, etc..
Per aquest motiu, el procediment que proposem és el mateix que es fa servir per la mobilitat dels estudiants en el moment en què realitzen el mòdul de pràctiques en les empreses de la nostra zona geogràfica.
Consisteix a realizar un primer contacte de coneixement que porta a la validació de l´empresa o institució després de ser considerada vàlida per a realitzar l´estada o l´ intercanvi.
A continuació, es procedeix a consensuar el pla de treball on s´estableixen els aprenentatges i les activitats a realitzar, així com la signatura del conveni per les parts ( empresa, alumne/-a, institut).
Genèricament s´estableixen els següents contactes:
.Seguiment telemàtic de l´activitat diària de l´alumnat (l´alumne/-a introdueix el temps i les activitats diàries realitzades en un formulari).
.Valoració parcial cap a la meitat del període (per assegurar el bon funcionament de l´intercanvi).
.Contacte de valoració final, en el qual s´avaluarà tant l´alumne, les pràctiques, i les diferents institucions implicades.
.Es realitzaran a més tots els contactes que es considerin necessaris, bé siguin visites, trucades, correus, skype…
També estem interessats a realitzar i compartir experiències docents (taules rodones, conferències, compartir experiències i projectes…), i, en aquesta línea
realitzar , si es donen les circumstàncies oportunes, diferents intercanvis a nivell del professorat.
Conseqüències de la participació. Impacte previst.
La participació en el programa ens ofereix l’oportunitat de sortir a l´exterior, veure i conèixer altres realitats educatives, empresarials i costums de vida,
ampliant la visió de la realitat dels nostres alumnes, la seva capacitat de inserció en el món laboral i d´adaptació a diverses i diferents situacions.
Creiem també que ens permetrà capacitar els alumnes per l’exercici d´una professió dotant-los tant de coneixements teòrics, pràctics i procedimentals, així com de les capacitats, considerades transversals, que suposa l´objectiu últim de la Formació Professional de Grau Superior.
La mobilitat fa molt més atractius els Cicles Formatius de Grau Superior, i sense cap mena de dubte contribueix a la seva promoció.
A més, ofereix oportunitats per adquirir habilitats afegides com poden ser l´aprenentatge de les llengües, l´ús de les TIC…
Fomenta la cooperación transfronterera.
Permet millorar l´organització de la nostra pròpia institució, i obtenir mecanismes de finançament indispensables per a garantir la igualtat d´oportunitats a tots els nostres alumnes i professors, sigui quina sigui la seva condició, atenent a diferents aspectes: discapacitats, factors socials, motius econòmics, o pel fet de pertànyer a algun grup considerat minoritari.
Tots aquests aspectes contribueixen a l’assoliment de l´excel.lència.