Centre

En aquest apartat podreu observar amb detall alguns dels espaix del centre.


Entrada

Entrada

La porta principal d’accés a l’institut ens situa a l’entrada, un lloc que enllaça amb diferents zones del centre: el passadís de la planta baixa, les escales del primer pis, les sortides cap a les pistes exteriors, la consergeria, la secretaria i la sala de professors.


Biblioteca

Biblioteca

Situada en el primer pis, la biblioteca és un ampli espai que convida a la lectura i el treball, en el qual els alumnes poden gaudir dels ordinadors i de connexió a internet.


Sala polivalent

Sala polivalent

La sala polivalent és l'espai destinat als actes de gran format de l'IES: claustres, reunions de pares, xerrades, conferències, celebracions, concerts, exàmens, ... Té una capacitat per a 120 persones i està dotada d'equipaments audiovisuals i multimedia.


Taller d'Educació Infantil

Taller d'Educació Infantil

Aquesta aula específica s’utilitza per desenvolupar els continguts pràctics dels crèdits del CFGS d’Educació Infantil. La resta de continguts d’aquesta especialitat s’imparteixen en aules genèriques.


Aula de dibuix

Aula de dibuix

L’IES disposa de dues aules específiques de dibuix per tal d’impartir les matèries de Visual i plàstica als alumnes d’ESO i de Dibuix tècnic per als alumnes de Batxillerat. Aquests espais incorporen taules, materials i equipaments específics.


Laboratori

Laboratori

L’IES disposa de tres laboratoris (Física, Química i Biologia-Geologia) destinats a l’experimentació en les matèries de l’àmbit científic que s’imparteixen a l’ESO i el Batxillerat. Aquests espais incorporen instrumental, aparells, reactius i equipaments.


Pati exterior

Pati exterior

El pati de l’institut està format per una extensa zona de pistes que incorpora zones per a la pràctica d’esports com el futbol, el bàsquet i el tennis taula. La pista central delimita en un dels extrems amb l’hort i el jardí i en l’altre, en un nivell superior, amb el poliesportiu del centre. Les pistes exteriors tenen indicats en el terra els anomenats punts de concentració en cas d’evacuació, procediment recollit en el pla d’emergència.


Taller d'Electricitat

Taller d'Electricitat

Els alumnes del CFGM d’Equips i instal·lacions electrotècniques realitzen les pràctiques de l’especialitat en aules amb equipaments específics: taller d’electricitat, taller d’automatismes, taller d’electrònica i taller de pneumàtica.


Aula genèrica

Aula genèrica

La majoria de les aules de la planta baixa i del primer pis tenen una capacitat per a acollir de 30 a 35 alumnes. Tots els grups d’ESO disposen de la seva aula de grup com a espai de referència. Algunes aules genèriques han estat dotades d’equipaments específics, com l’aula de socials, l’aula de matemàtiques, l’aula d’idiomes o els tallers de tecnologia.


Taller d'Administratiu

Taller d'Administratiu

Aquest espai específic és utilitzat pels alumnes del CFGM de Gestió administrativa i del CFGS d’Administació i finances. Es tracta d’una aula que integra dues zones de treball diferenciades: una zona per a la impartició de continguts teòrics de l’especialitat i una altra per a la realització de les pràctiques que precisen d’equipaments informàtics.


Aula informàtica

Aula informàtica

El centre disposa de dues aules d’informàtica equipades cada una amb 16 ordinadors en xarxa i amb connexió a internet de banda ampla, per tal d’afavorir l’ús i l’aprenentatge dels alumnes en les tecnologies de la informació i la comunicació.