Estudis

Estudis d'ESO

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16.

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de formació i inserció (PFI);
  • la formació de persones adultes;
  • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
  • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Educació:

  1. la sol·licitud de preinscripció i,
  2. la matrícula

Aspectes generals:

Curs

ESO

lOE

Àrees 1r  

2n 

3r  
 

4t   

Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Ll. Estrangeres 3 4 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 - 2 -
Ciències de la naturalesa: física i química - - 2 -
Ciències de la naturalesa   3    
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Tecnologies 2 2 2 -
Educació Visuali plàstica 2 0 2 -
Música 2 2 - -
Religió/ Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Matèries optatives 2 2 2  
Matèries específiques - - - 9
Treball de síntesi ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  
Treball de recerca      ( 1 )
Servei comunitari      ( 1 )
Tutoria 1 1 1 1
Total 30 30 30 30

Horari intensiu de matins