Estudis

Batxillerat

 

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament:

 1. la sol·licitud de preinscripció i,
 2. la matrícula

Modalitat de Ciències i Tecnologia

 • Itinerari de Ciències
 • Itinerari de Ciències-Tecnolocia
 • Itinerari de Tecnologia

Modalitat d'humanitats i Ciències Socials

 • Itinerari d'Humanitats
 • Itinerari de Ciències Socials
 • Itinerari de Ciències Econòmiques

Objectiu

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior.

Aquest cicle proporciona als alumnes:

 1. Maduració intel·lectual i humana, adquisició i integració de nous sabers i habilitats, preparació per assumir funcions que impliquin tasques de responsabilitat.
 2. Contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art).
 3. Adquisició d’una metodologia adient i d’una visió del món des de bases sòlides.
 4. Orientació que canalitzi les seves preferències i capacitats.
 5. Preparació per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologats amb l’entorn europeu i que serveixen per al món laboral.

Durada i accés

El batxillerat consta d’un cicle de dos cursos acadèmics, els quals es poden completar en un màxim de quatre anys.
S’hi accedeix mitjançant la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Estructura

El batxillerat s’organitza en matèries comunes, en matèries de modalitat i en matèries optatives.

CURRÍCULUM COMÚ

Les matèries comunes del batxillerat són les següents:

 • Ciències per al món contemporani.
 • Educació física.
 • Filosoia i ciutadania.
 • Història de la filosofia.
 • Història.
 • Llengua catalana i literatura I i II.
 • Llengua castellana i literatura I i II.
 • Llengua estrangera I i II.

 

Part Comuna
Matèries 1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2  
Filosofia i ciutadania 2  
Història de la filosofia   3
Història   3
Tutoria 1 1
Religió (voluntària) (2) 
Treball de Recerca  (1)  
Total 14 14
Part Diversificada
Matèries 1r 2n
Matèria de modalitat 1 3 4
Matèria de modalitat 2 3 4
Matèria de modalitat 3 3 4
Matèria de modalitat 4 3 4
Matèria de modalitat 5 3  
Matèria de modalitat 6 3  
Total 18 16
     
Total comuna + diversificada 30 30

 

CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

 

A l’inici del batxillerat l’alumnat tria una modalitat.

Les matèries de modalitat determinaran l’opció de les Proves d’Aptitud per a l’Accés a la Universitat (PAU) o l’accés als diversos cicles formatius de grau superior, segons l’orientació de l’alumnat.

Treball de recerca

Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries de segon curs.

L’objectiu d’aquest treball és:

 1. Emprar els coneixements adquirits durant el cicle.
 2. Organitzar-se amb iniciativa, ordre, constància i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació.

L’alumnat serà assessorat per un professor/a del centre que farà el seguiment del treball.

Tant l’elecció del tema com l’elaboració del treball seran responsabilitat de l’alumne/a.

Matèries de modalitat

El nostres IESI ofereix les modalitats següents:

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Itinerari de Ciències
Biologia 8 crèdits
Matemàtiques 8 crèdits
Química I i II 8 crèdits
Física I i II 8 crèdits
Ciències de la terra i medi ambient I i II 8 crèdits
Dibuix tècnic I i II 8 crèdits
Itinerari de Ciències-Tecnologia
Física I i II 8 crèdits
Matemàtiques 8 crèdits
Química I i II 8 crèdits
Ciències de la terra i medi ambient I i II 8 crèdits
Dibuix tècnic I i II 8 crèdits
 
Itinerari de Tecnologia
Física I i II 8 crèdits
Matemàtiques 8 crèdits
Tecnologia Industrial I i II 8 crèdits
Electrotècnia 4 crèdits
Química I i II 8 crèdits
Dibuix tècnic I i II 8 crèdits
   
   

 

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Itinerari d'Humanitats
Literatura castellana 4 crèdits
Llatí I i II 8 crèdits
Grec I i II 8 crèdits
Història del món contemporani 4 crèdits
Hª de l’art 4 crèdits
Literatura catalana 4 crèdits
Geografia 4 crèdits
Literatura universal 4 crèdits
Itinerari de Ciències Socials
Matemàtiques CCSS I i II 8 crèdits
Llatí I i II 8 crèdits
Història del món contemporani 4 crèdits
Geografia 4 crèdits
Grec I i II 8 crèdits
Hª de l’art 4 crèdits
Literatura universal 4 crèdits
Itinerari de Ciències econòmiques
Matemàtiques CCSS I i II 8 crèdits
Economia 4 crèdits
Economia de l’empresa I i II 8 crèdits
Història del món contemporani 4 crèdits
Literatura catalana 4 crèdits
Geografia 4 crèdits
Hª de l’art 4 crèdits
Literatura universal 4 crèdits

Matèries optatives

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general.

Optatives 1r de batxillerat: 2ª llengua estrangera, Psicologia i sociologia, Religió (2h) + Hª de Catalunya (2h).
Optatives 2n de batxillerat: Estada a l’empresa, Mecànica, Hª de la música i FOL

 

 

Horari intensiu matins

De dilluns a divendres de 08.00 a 14.45