Secretaria

Models de sol·licituds

Ompliu la sol·licitud corresponent i feu-la arribar per correu electrònic a secretaria@insscf.cat

Els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya poden expedir certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa (ORDRE VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009). (DOGC  núm.  5610  publicat el  19/04/2010)

NIVELL B2
Estudis Cal haver cursat Documents que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB) Tota l'EGB a Catalunya i haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Original i fotocòpia:                                                                                                     - DNI - Certificat acreditatiu de català d'EGB* - Títol de graduat escolar

Títol PF1 Tota l'EGB i l'FP a Catalunya i haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Original i fotocòpia:                                                                                                     - DNI - Certificat acreditatiu de català d'EGB* - Títol de graduat escolar

 

NIVELL C1
Estudis Cal haver cursat Documents que cal presentar
Títol ESO Almenys 3 cursos de primària i tota l'ESO a Catalunya i haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Cal haver aprovat la matèria de llengua catalana en educació secundària només a partir del curs 2007-2008. Original i fotocòpia:                                                                                                       - DNI - Certificat acreditatiu de català de primària i d'ESO* - Títol d'ESO
Títol BATXILLEARAT Almenys 3 cursos de primària i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Original i fotocòpia:                                                                                                       - DNI - Certificat acreditatiu de català de primària i d'ESO i de Batxillerat* - Títol d'ESO
Títol BUP Tota l'EGB i BUP a Catalunya i haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Original i fotocòpia:                                                                                                       - DNI - Certificat acreditatiu de català d'EGB* - Títol de BUP
Títol FP2 Tota l'EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Original i fotocòpia:                                                                                                      - DNI - Certificat acreditatiu de català d'EGB* - Qualificacions d'FP1 i FP2 - Títol d'FP2

 

L'alumnat d'ESO que cursi estudis de música pot sol·licitar la convalidació de les matèries optatives i/o de la matèria de música, que es poden convalidar segons la taula següent: 

ESO / Música
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Situació 1
Si es cursen entre 3 i 4 hores setmanals
Situació 2
Si es cursen 4 hores setmanals o més
Convalidació màxima Reconeixement màxim
Música (matèria comuna de 1r a 3r)
Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores setmanals per curs)
Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 4 hores setmanals)
Les matèries optatives de 1r a 3r
Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 2 hores setmanals)
Música (matèria comuna de 1r a 3r)
Les matèries optatives de 1r a 3r
Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 4 hores setmanals)

Models:
EMU1: Sol·licitud alumnes
CMU1: Certificat conservatori o centre professional
EMU2: Resolució

Models:
EMU1: Sol·licitud alumnes
CMU2: Certificat escola de música autoritzada
EMU3: Resolució
EMU4: Pla de seguiment quadrimestral

 

Cicles formatius