Secretaria

Tramitació de títols

La tramitació de títols consta dels passos següents:

Pas 1 – superar els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol.

Pas 2 – recollir a la secretaria, o via tutor/a, el resguard que correspongui:

  • Alumnat de l’ESO – el “resguard acreditatiu de la tramitació del títol de graduat en educació secundària”
  • Alumnat d’estudis postobligatoris – el “resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional: liquidació de taxa”

Pas 3 – si sou alumnat de l’ESO el tràmit és gratuït.

Pas 4 – si sou alumnat d’estudis postobligatoris haureu de pagar la taxa corresponent als drets d’expedició de títols i tornar a la secretaria de l’institut el resguard de pagament. Després haureu d’emplenar i presentar a la secretaria el full de “Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari".

 

Termini dels passos 1 a 4:

  • mes de juny - alumnat d'ESO i postobligatori
  • mes de setembre - alumnat d'ESO

Pas 5 – l’institut rebrà els títols procedents del Departament d’Educació

Pas 6 – l'alumnat de l’ESO i d’estudis postobligatoris rebreu la notificació de l’institut conforme ja podeu passar per secretaria a recollir el títol.

 

Documents relacionats a títols

Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Autorització lliurament títol

Sol.licitud devolució taxa

Sol.licitud duplicat títol

Sol.licitud sense resguard