Institut de Santa Coloma de Farners

Programes de Formació Inicial (PFI)

Els programes de formació professional inicial (PFI) s'adrecen als joves més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un el seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. També donen l'opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic (tant en les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà d'FP com per a les d'obtenció del graduat d'educació secundària) com en l'àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).

Accés i inscripció

L'accés a un programa de qualificació professional inicial és voluntari.
Per inscriure-s'hi, cal aportar la certificació acadèmica corresponent de l'educació secundària obligatòria, l'informe de l'equip docent, i, si escau, els informes complementaris d'orientació i psicopedagògics elaborats per l'Equip d'Orientació i Assessorament Psicopedagògic o per l'últim centre on l'alumnat ha estat escolaritzat.

Durada

La durada dels mòduls obligatoris és d'un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.
En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del/de la jove, amb un mínim de 175 hores.

Certificació

Un cop finalitzat el programa, els alumnes obtenen una certificació acadèmica en la qual consta la qualificació final obtinguda i les unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat.

Aquesta acreditació tindrà efectes:

  • Acadèmics, facilitant la superació de les proves d'accés a cicles formatius de grau mig o l'obtenció del GESO.
  • Per a l'obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.

Els alumnes que superin els mòduls C obtindran la titulació de graduat en ensenyament secundari obligatori.

Continguts

Els PFI ofereixen mòduls de formació corresponents a dos àmbits:

Formació professional específica (mòduls A)

Tenen la finalitat de desenvolupar competències d'un perfil professional, a fi que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l'Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional.
Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.

Formació bàsica de caràcter general (mòduls B)

Ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.).

El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional

Formació per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C)

Aquests mòduls es poden cursar paral·lelament o amb posteritat als mòduls obligatoris. La formació es fa en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social.

La web és:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/
?vgnextoid=01595b6e4b9ca110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=01595b6e4b9ca
110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default