Actualitat

Eleccions Consells Escolars 2023

INFORMACIÓ GENERAL DEPARTAMENT EDUCACIÓ  (aquí)

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: a partir del dia 30 octubre de 2023
  • Presentació candidatures 
  • Votacions: 
    • alumnes 21 de novembre
    • professors i PAS 22 de novembre
    • famílies 23 de novembre
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021

 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

INFORMACIÓ GENERAL DEPARTAMENT EDUCACIÓ  (aquí)