Estudis

Tècnic/a Superior en Educació Infantil

CICLES FORMATIUS DE SERVEIS A LA COMUNITAT

Educació infantil (EDI)

Titulació: Tècnic en educació infantil

Cursos: 2 cursos acadèmics

Horari lectiu: Tardes de 14:45 a 20:35h

Aprendràs:

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • Didàctica de l’educació infantil
 • Autonomia personal i salut infantil
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Expressió i comunicació
 • Desenvolupament cognitiu i motriu
 • Desenvolupament socioafectiu
 • Habilitats socials
 • Primers auxilis
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora

Quan acabis podràs:

 • Accedir a un treball de tècnic/a superior.
 • Accedir a estudis universitaris de grau.
 • Cursar un altre cicle formatiu de Grau Superior

De què treballaràs: Exerciràs l’activitat en el sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància, amb infants 0-6 anys.

On treballaràs: En llars d’infants, escoles (al primer curs del segon cicle d’educació infantil), ludoteques, biblioteques, cases de cultura, centres cívics, casals, esplais infantils, cases de colònies i com a educadors infantils en el sector turístic o d’hostaleria.