Estudis

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ AL CICLE DE GRAU SUPERIOR

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ AL CICLE DE GRAU SUPERIOR

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los. En el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permetrà l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica.

Part comuna:

Comunicació en llengua catalana

Comunicació en llengua castellana

Comunicació en llengua estrangera

Matemàtiques aplicades

 

Part específica  cal triar una de les dues opcions (cientificotecnològica, humanística i social,), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Oferta aquest curs:

Economía d' empresa i Física-tecnología.

 

Horari:

4 dies a la setmana de 8h a 13,45h