Actualitat

POEFA

TOTS SOM ESCOLA és el nostre Projecte amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA). 

L’institut de Santa Coloma de Farners desenvoluparà tres activitats incloses en els apartats A, B i D del programa POEFA.

Amb l’objectiu de donar eines  a l’alumnat  per gestionar les seves emocions, millorar les competències bàsiques i treballar amb les famílies per a afavorir un millor coneixement de la dinàmica escolar generant un entorn de confiança que facilitarà la relació família-escola. 

POEFA

El Departament obre convocatòria (resolució) per seleccionar centres de titularitat pública dependents del Departament d’Educació que presentin un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària i secundària obligatòria.

 

 Girona, 1 de setembre de 2020

".....El Departament d’Educació ha seleccionat el centre que dirigiu perquè participi en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA).Aquest projecte té per objecte la selecció de centres de titularitat pública del Departament d’Educació que presentin un projecte escolar amb actuacions innovadores de suport i reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat en les etapes de primària, secundària obligatòria i batxillerat

D’acord amb això s’estableix el marc per a la formalització d’actuacions en els centres de titularitat pública adreçades a incrementar l’èxit educatiu i a disminuir la taxa d’abandonament escolar a través d’accions diferenciades, complementàries i d’espais d’aprenentatge innovadors.Aquest marc ha previst assignar-vos una dotació pressupostària única i finalista per finançar les modalitats que vàreu sol·licitar per al vostre centre. És per això que rebreu un ingrés únic en el compte del centre per l’import atorgat, de 11.760euros. Haureu de distribuir aquest import entre les modalitats que finalment decidiu implementar, sense excedir la quantitat màxima per modalitat (7.000 €)

Davant la situació d'excepcionalitat i d’emergència sanitària originada per la COVID-19, el Consell de Ministres va acordar el passat 16 de juny fer extensiu el Programa d’orientació i reforç per a l'avanç i suport a l'educació (POEFE-ABA19) a tots els cursos d’Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. Inicialment, aquests ajuts estaven destinats prioritàriament a 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO com a mesura de reforç d’aquesta transició educativa i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat, especialment el més vulnerable.Les accions podran incloure aquestes cinc modalitats:

A.Reforç educatiu extern. Sessions i tallers en horari lectiu que proporcionen suport per a les competències bàsiques amb docents externs, i professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables.

B.Extensió educativa amb un component lúdic. Sessions i estades dins i fora del centre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar.

C.Orientació. Suport adreçat als professors i alumnes amb talents singulars i necessitats educatives específiques, i atenció a col·lectius d’alumnes en risc d’exclusió, marginalitat, abandonament prematur i desafecció escolar.

D.Grups interactius. Accions i tallers amb famílies per a la creació d’una comunitat i xarxa de suport en els centres participants.

E.Creació d’activitats i material educatiu de reforç. Recursos educatius de suport als alumnes en períodes festius i de vacances....."