Institut de Santa Coloma de Farners

Proves d'accés a cicles

  • Cicles formatius de grau mitjà:

El Departament d'Ensenyament convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés a aquests ensenyaments).

 

  • Cicles formatius de grau superior:

El Departament d'Ensenyament convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

També hi poden participar les persones que tenen un títol de tècnic/a i, en aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics que no la superin.

 

  • Cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny:

El Departament d'Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir a cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb les competències bàsiques de l'educació secundària obligatòria (ESO) i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

 

  • Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny:

El Departament d'Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

 

  • Cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius:

El Departament d'Ensenyament convoca la prova d’accés de caràcter general als cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés a aquests ensenyament).

 

  • Cicles de grau superior dels ensenyaments esportius:

El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxiller (o un altre d’equivalent a efectes de requisits acadèmics d’accés).

 

Informació