Institut de Santa Coloma de Farners

Assessorament - Serveis

Servei d'assessorament en la Formació Professional.

Què és un servei d´assessorament en la Formació Professional?

- És un servei que presta el centre educatiu, en aquest cas l´INS Santa Coloma de Farners, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

- És un requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Quin és el preu del servei d´assessorament?

60€ (preu públic pel servei d'assessorament en la formació professional inicial dut a terme en els centres dependents del Departament d´Ensenyament )

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Els participants hauran de sol·licitar el servei a l'Institut escollint la família professional de la que es vol rebre assessorament, presencialment.

On trobareu la sol·licitud?   Teniu dues opcions:

1- En aquesta mateixa pàgina web              

2- Veniu a recollir-la a la secretaria de l'Institut.

Quin és el període d´admissió de les sol.licituds pel servei d´assessorament?

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:  d'octubre

Quins són els criteris d´admissió?

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Quan es publicaran les llistes d´admesos i exclosos?

novembre 

2n. període abril

Com es fa el pagament?

A partir del dia....................., una vegada admesos, passeu per la secretaria de l'Institut per recollir l'imprès per fer el pagament al banc i retornar el resguard.

2n. període del dia al.

Presentació de la documentació:

Cal presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Qualsevol persona que en data  ........ no hagi presentat la documentació del llistat o no hagi realitzat el pagament de les taxes corresponents quedarà exclosa del procés.

S’iniciaran les sessions d’assessoramen el dia................  En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.