Reconeixement

Formalitzar la matrícula reconeixement

Per formalitzar la matrícula al servei de reconeixement a la familia corresponent, s'ha de presentar segons el calendari previst:

  • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.