Reconeixement

Inscripció Reconeixement

SOL.LICITUD I ADMISSIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

INSCRIPCIÓ  DEL       20/06/2022                    AL 27/06/2022

Sol.licitud i adminissió al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitat socials.

Las persones usuàries que sol.licitin  el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitat socials hauran de tenir, en el moment de la sol.licitud, els requisits següents:

  1. 18 anys complerts.
  2. Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el  sector relacionat  amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  3. Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.
  4. No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE  o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals se sol.licita el reconeixement acadèmic.

La  sol.licitud es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE.

Les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competència acreditades que tenen una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, i que han sol.licitat que se’ls reconegui la correspondència amb les unitats formatives establertes per la DGFPIERE, seran  admeses sense comptabilitzar en el nombre de places de l’oferta del centre.

Si el nombre de sol.licitud al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament els següents criteris:

  • Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnics superior de determinats cicles formatius o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
  • El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça se’ls podrà reassignar a altres centres públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.

Si no s’exhaureix el nombre de places, el centre podrà ampliar el termini de sol.licitud al servei fins a completar l’oferta de places.